GENSKE MUTACIJE PDF

Insercija adicija je umetanje jednog ili dva nukleotida; delecija je gubitak jednog ili dva nukleotida. Mutacije idu u dva smjera: naprijed iz normalnog u mutirano: Aa i natrag iz mutiranog u normalno, tzv. Jednostavna povratna mutacija reverzija - povratak na staro. Intragenska supresija — unutar jednog gena dolazi do dvije mutacije adicije i delecije ; druga mutacija u istom genu maskira pojavu originalne mutacije; rezultat je dvostruka mutanta koja ima originalni fenotip. Intergenska supresija — povratak funkcije mutiranog gena promjenom drugog gena kojeg nazivamo supresor gen. U genomu postoje i tzv.

Author:Bralrajas Nacage
Country:Guadeloupe
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):27 October 2006
Pages:268
PDF File Size:19.46 Mb
ePub File Size:2.80 Mb
ISBN:823-1-98329-954-7
Downloads:87990
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KegarInsercija adicija je umetanje jednog ili dva nukleotida; delecija je gubitak jednog ili dva nukleotida. Mutacije idu u dva smjera: naprijed iz normalnog u mutirano: Aa i natrag iz mutiranog u normalno, tzv. Jednostavna povratna mutacija reverzija - povratak na staro. Intragenska supresija — unutar jednog gena dolazi do dvije mutacije adicije i delecije ; druga mutacija u istom genu maskira pojavu originalne mutacije; rezultat je dvostruka mutanta koja ima originalni fenotip.

Intergenska supresija — povratak funkcije mutiranog gena promjenom drugog gena kojeg nazivamo supresor gen. U genomu postoje i tzv. Stopa mutacija jako varira od organizma do organizma, i od gena do gena Tablice Tablica Spontana stopa mutacija 8 gena kukuruza. Slika Test koristi bakteriju Salmonella typhimurium koja nosi mutaciju u genu za sintezu histidina, dakle auksotrofa za histidin his-. His- sojevi nose supstituciju baza tranzicija ili transverzija ili frame-shift mutaciju.

Nisu svi mutageni istovremeno i karcinogeni, ali je korelacija vrlo visoka. Naime nisu sve supstance karcinogene, ali neke metaboliziranjem u jetri to postaju. Kolonije na rubovima daleko od diska su spontani revertanti. Uzrokuju lomove u molekuli DNA ili u drugim molekulama npr.

To su 5-bromouracil — analog pirimidina Slika

DESENVOLVIMENTO FILOGENETICO DO PSIQUICO E SUAS TEORIAS PDF

GENSKE MUTACIJE

.

JOUSHAN KABEER PDF

MONOGENETSKE BOLESTI

.

BS7858 PDF

GENSKE MUTACIJE - PowerPoint PPT Presentation

.

THIRUPALLIYEZHUCHI PDF

Genska mutacija

.

Related Articles